Loading...

Compartir:

ACLARIMENTS I RESPOSTES SOBRE ELS DUBTES AIAC – ANICOM

ACLARIMENTS I RESPOSTES a diversos dubtes sobre el conveni de col·laboració, acord subscrit el passat dia 09-06-2020 entre el Consell de Col•legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DTiS) en matèria d’identificació d’animals de companyia, per a facilitar el tractament centralitzat de totes les altes d’identificacions d’animals de companyia de l´AIAC que practiquin els veterinaris a Catalunya i el seu posterior enviament al Registre general d’animals de companyia (ANICOM).

Quines són les obligacions legals dels veterinaris en relació amb les altes de les identificacions d’animals de companyia que realitzen?

Des del 4 d’agost de 2006 els veterinaris que practiquen identificacions estan obligats legalment a remetre al Registre general d’animals de companyia, en el termini dels 20 dies següents a la identificació, les dades corresponents a l’animal identificat i els del seu propietari o posseïdor.

Aquesta obligació a càrrec dels veterinaris està actualment recollida en l’article 15.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

A fi de facilitar el compliment per part dels veterinaris d’aquesta obligació és pel que s’ha signat el conveni de col·laboració en matèria d’identificació animal entre el Consell i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Així serà el Consell el que comuniqui al Registre general d’animals de companyia de forma centralitzada les dades de les identificacions a l´AIAC realitzades per tots els veterinaris col·legiats, la qual cosa suposarà una millora en el seu funcionament i eficàcia. Al mateix temps allibera als veterinaris d’haver d’ocupar-se directament del compliment de la citada obligació legal.

Quines són les obligacions legals dels propietaris en relació amb les identificacions dels seus animals de companyia?

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar-los i inscriure’ls en el Registre general d’animals de companyia (o en el registre censal de l’ajuntament en què resideixin habitualment).

En efecte, l’esmentada Llei de protecció dels animals estableix, en els seus articles 14.3 i 15 apartats 1 i 4, que la identificació de gossos, gats i fures és obligatòria i qualifica com a infraccions la possessió d’aquests animals sense identificar o sense estar inscrits en el Registre general d’animals de companya (art. 44.2, lletres a i f). Aquestes infraccions poden ser sancionades amb multa de fins a 400 euros (art. 46.1).

Continua funcionant l´Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC)?

Sí que continuarà funcionant l´Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC) al mateix temps que el Registre general d’animals de companyia (ANICOM). Tots dos arxius coexistiran i la signatura del conveni no implica cap canvi en l’actuació seguida fins ara pels veterinaris en donar d’alta a l’AIAC als animals que identifiquen.

Recordar que l´AIAC va ser creat l’any 1987 per la professió veterinària com un servei perquè els propietaris poguessin tenir més fàcil la recuperació de les seves mascotes en cas de pèrdua, robatori o extraviament, per a fomentar la seva tinença responsable i evitar els abandonaments d’animals.

Des del punt de vista de “protecció de dades”, és correcte que les dades del propietari o posseïdor que figurin al document d’alta a l’AIAC és traspassin a l’ANICOM?

Sí que és correcte. En el document d’alta el propietari autoritza a l´AIAC a cedir les seves dades a l´ ANICOM sempre que existeixi un conveni signat entre tots dos arxius.