Operacions en condició de Responsable del Tractament

Gestió d´associats i/o membres

Tractament Gestió d´associats i/o membres
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Associats i membres
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Direcció postal, Direcció electrònica, Firma.
Finalitat del tractament Registre i tractament de dades de socis per finalitats administratives i associatives, així com la gestió de les condicions i avantatges de ser soci
Categoria de destinataris No es realitzen cessions de dades.
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació Mentre perduri el consentiment exceptuant aquells casos en que existeixi obligació legal de conservació.

 

Usuaris web

Tractament Usuaris web
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Usuaris web
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Direcció electrònica, Direcció IP
Finalitat del tractament Atendre les consultes i/o sol·licituds i la Instal·lació de cookies
Categoria de destinataris No es realitzen cessions de dades.
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació Mentre perduri el consentiment.

 

Gestió del registre del AIAC

Tractament Gestió del registre del AIAC
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Propietaris i/o posseïdors dels animals
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Direcció postal, Direcció electrònica, Firma.
Finalitat del tractament Gestió i manteniment del registre de l´AIAC, així como les gestions que es puguin derivar de les funcions del mateix.
Categoria de destinataris Administracions públiques amb competència en la matèria
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació Temps legalment establert segons la normativa de aplicació directa.

 

Gestió de nòmines i contractes

Tractament Gestió de nòmines i contractes
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Treballadors, Treballadors en règim General
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Direcció postal, Nº Seguretat Social, Característiques personals, Dades acadèmiques, Dades professionals, Dades econòmiques o d´assegurances
Finalitat del tractament Confecció dels contractes laborals dels treballadors i dels rebuts de salaris, tramitacions d´expedients, liquidació d´assegurances socials, tramitacions amb les Mútues i Organismes corresponents, retenció i ingressos a comte del IRPF dels treballadors i professionals i qualsevol altra activitat pròpia de la gestió del personal
Categoria de destinataris Seguretat Social, Asseguradores, Mútues, Bancs i Caixes
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació 10 anys, en compliment de la “Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre”. Les dades econòmiques d´aquesta activitat de tractament es conservaran a l´empara del disposat en la Legislació Tributaria.

 

Gestió de RRHH

Tractament Gestió de RRHH
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Treballadors, Recursos humans
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Direcció postal, Característiques personals, Direcció electrònica, Firma, Dades acadèmiques, Dades professionals, Imatge o veu
Finalitat del tractament – Captació, registre i tractament de dades de candidats amb finalitats de selecció de personal i gestió, anàlisis i arxivament dels currículums dels candidats
– Dels empleats, tractem les seves dades personals amb la finalitat de difondre, reproduir i distribuir el seu nom i cognoms i imatge i/o veu a través de les pàgines web i perfils en xarxes socials, així com en les filmacions, memòries activitats, revistes, tríptics o publicacions de qualsevol classe del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), per la difusió de les seves activitats.
Categoria de destinataris – No es realitzen cessions de dades de candidats per selecció de personal.
– Dels empleats si podran ser publicades en mitjans de comunicació i difusió, pàgines web i perfils en xarxes socials, així com en les filmacions, memòries d’activitats, revistes, tríptics o publicacions de qualsevol classe del CCVC i de l’AIAC.
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació – 1 any per dades de candidats.
– Pels empleats les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Les imatges es conservaran pel temps del consentiment facilitat o fins que aquest es revoqui.

 

Gestió econòmica i administrativa

Tractament Gestió econòmica i administrativa
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Clients, Autònoms, Proveïdors, Col·laboradors
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Direcció postal, dades econòmiques o d´assegurances
Finalitat del tractament Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
Categoria de destinataris Agencia Tributaria, Bancs, Caixes i Organismes i/o administracions públiques amb competència en la matèria
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació 5 anys, en compliment de la “Ley General Tributaria”.

 

Gestió d´atenció telefònica

Tractament Gestió d´atenció telefònica
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Clients, Usuaris
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon
Finalitat del tractament Atenció, gestió i registre de las trucades telefònica rebudes per CCVC
Categoria de destinataris Administracions públiques
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació Màxim d´un any.

 

Videovigilància

Tractament Videovigilància
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Treballadors, Videovigilància
Tipologia de dades Dades bàsiques: Imatge
Finalitat del tractament Garantir la seguretat de les instal·lacions, bens i/o persones
Categoria de destinataris Forces i cossos de seguretat, Jutjats i Tribunals
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació 1  mes, en compliment de la  “Instrucción 1/2006 de Videovigilancia”.

Accions Comerciales i/o enviaments publicitaris

Tractament Accions Comerciales i/o enviaments publicitaris
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Clients, Usuaris, Subscriptors
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, Direcció postal, Direcció electrònica, Informació comercial
Finalitat del tractament Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial
Categoria de destinataris No es realitzen cessions de dades.
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació Mentre perduri el consentiment.

 

Gestió del compliment normatiu

Tractament Gestió del compliment normatiu
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Clientes, Treballadors
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Direcció postal, Direcció electrònica, Firma, Dades professionals, Dades econòmiques o d´assegurances
Finalitat del tractament Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven del compliment de la normativa a la qual està subjecta l´entitat
Categoria de destinataris Organismes i/o administracions públiques amb competència en la matèria
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació Conservació de les copies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar una possible responsabilitat.

 

Gestió dels membres de la Junta Directiva

Tractament Gestió dels membres de la Junta Directiva
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Associats i membres, Junta directiva
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Direcció postal, Característiques personals, direcció electrònica, firma, Dades personals/professionals
Finalitat del tractament Registre i tractament de dades dels membres de la junta directiva per finalitats administratives i pròpies de la entitat
Categoria de destinataris  Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació Durant el període estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment mencionada.

 

Control d´accés i presencialitat amb sistema de fitxatge

Tractament Control d´accés i presencialitat amb sistema de fitxatge
Responsable del tractament CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Categoria d´interessats Treballadors, Treballadors en règim General
Tipologia de dades Dades bàsiques: Nom i cognoms, horari de entrada i sortida
Finalitat del tractament Registre de les hores d´inici, pausa i finalització de l´activitat laboral del treballador. El control d´accés a les instal·lacions i garantir la seva identitat en l´accés l´entitat.
Categoria de destinataris  Inspecció de Treball i Seguretat Social
Transferència internacional No es realitzen transferencies internacionals de dades.
Mesures tècniques i organitzatives Previstes en l´apartat 8 “Normativa de seguridad” del document “Medidas y Procedimientos”
Terminis de conservació Els registres seran conservats durant quatre anys, en compliment de la “Ley del Estatuto de los Trabajadores”.