Preguntes freqüents
Descàrrega documents
Tràmits i gestions
Legislació
Passaports
Gossos
Perillosos
Tinença
Responsable

Què és l’AIAC?

Què és l’AIAC?

L’AIAC és una base de dades informatitzada que facilita la localització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics extraviats o robats. Està dotada dels recursos tècnics necessaris i compta amb el personal adequat per mantenir-la actualitzada i operativa.

Quan es va crear i per a què?

Va ser creada pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya el 1987 com un servei que la professió veterinària presta als propietaris d’animals de companyia i a la societat en general amb l’objectiu de fomentar la tinença responsable.

Cerca de xips

L’AIAC en xifres

0
animals identificats a l’AIAC
0%
Dels animals que es troben perduts i que estan inscrits a l’AIAC són retornats al seu propietaris
0
Són els animals que l’AIAC contribueix a trobar cada any
0
Documents signats de forma electrònica l’any 2022
0
Animals identificats a l’AIAC l’any 2022

Preguntes més freqüents

La identificació a Catalunya és obligatòria en gossos, gats i fures, tal i com estableix la Llei de Protecció dels Animals. No portar el microxip pot comportar sancions pel propietari. El microxip i la identificació de l’animal fomenten la tinença responsable i contribueixen a la reducció dels abandonaments.

Cada microxip va associat a un número d’identificació, que és com el DNI dels animals. Ara bé, el sol fet de posar un microxip no serviria per a trobar l’animal en cas de pèrdua si no s’associa el número del microxip a les dades del seu propietari/posseïdor. Per tant, en el moment de la identificació, el veterinari prendrà les dades de contacte del propietari i les inscriurà a la base de dades de l’AIAC, de manera que es pugui localitzar el propietari en cas de trobar l’animal perdut.

Es tracta d’un acte clínic que només pot efectuar un veterinari.

Abans de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal.

La llei estableix que els gossos, els gats i les fures han de dur d’una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.

L’AIAC envia una placa QR a les noves altes i als microxips que tinguin un canvi de propietari.

DOCUMENT DE PETICIÓ DE DUPLICAT DE TARGETA

Sí, ho pots fer demanant un duplicat de la targeta mitjançant un DOCUMENT DE PETICIÓ DE DUPLICAT DE TARGETA. El propietari pot fer aquesta gestió descarregant el document des de la web o també el pot demanar a qualsevol clínica veterinària. La tramitació té un cost, detallat en el document, i també detallada la forma de pagament. Un cop realitzat el pagament, el propietari enviarà el document signat, adjuntant comprovant de l’ingrés bancari. Pot fer-ho arribar per correu postal o a l’email aiac@veterinaris.cat.

Amb el duplicat de la targeta s’enviarà també la xapa QR.

Pel bon funcionament de la nostra base de dades, és essencial que cada propietari notifiqui qualsevol canvi en les seves dades de contacte, com el telèfon o la direcció. Podeu fer l’actualització mitjançant el DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES, que trobareu en l’apartat de descàrrega de documents. També podeu contactar amb el vostre veterinari.

Aquests canvis o modificacions es faran amb el DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES, que es troba a qualsevol clínica veterinària, i és gratuït. Pot ser tramitat pel propietari o a través del veterinari. S’enviarà per correu postal o email a aiac@veterinaris.cat.

Si qui comunica el canvi de domicili, modificacions o baixa, és el propietari directament cal adjuntar fotocòpia del DNI. Si aquests canvis de domicili, modificacions o baixes són comunicats pel veterinari, no caldrà còpia del DNI del propietari i el veterinari s’haurà d’identificar degudament en l’apartat inferior del document. Excepcionalment, quan no sigui possible obtenir la signatura del propietari, es podran fer els canvis, modificacions i baixes sota a responsabilitat del veterinari signant.

Un canvi de propietari d’un animal identificat amb microxip i registrat a l’AIAC, es farà amb un DOCUMENT DE CANVI DE PROPIETARI, que es trobarà a la clínica veterinària. Aquest document estarà signat pel propietari anterior de la mascota, per l’actual propietari i pel veterinari que tramita el canvi. El document té quatre exemplars que són (1) per l’AIAC, (2) pel propietari actual, (3) pel propietari anterior i (4) pel veterinari. Si qualsevol dels dos propietaris és una persona jurídica, caldrà un representant, identificat amb nom, DNI i firma

Si no es pot obtenir la signatura del propietari que cedeix l’animal, titular anterior, el document de canvi de propietari, haurà d’anar obligatòriament acompanyat del document de cessió/adopció. Per obtenir-lo el propietari actual hauria de portar-lo a l’Ajuntament o al Centre d’ Acollida, on li faran aquest document on constaran les dades del centre que el dóna en adopció, la data i les dades de la persona adoptant.

Si el propietari és mort, el/s seu/s hereu/s haurà/n de signar el document de canvi de propietari, acreditant-se com a tal/s mitjançant còpia del document d’acceptació d’herència per la seva part. Haurà/n d’aportar també els següents documents: certificat de defunció del propietari, certificat d’últimes voluntats i còpia del testament o de l’acta de declaració d’hereus abintestat. D’aquesta documentació el veterinari es guardarà una còpia, per evitar eventuals futures complicacions o responsabilitats a càrrec del veterinari. En el document de canvi de propietari es consignaran els números de DNI i nom i cognoms del propietari difunt i els del/s hereu/s que autoritza/en el canvi i signa/en el document.

Només si vull viatjar amb la mascota a un país de la UE.

Sí, es pot, sempre que aquest microxip compleixi la normativa ISO 11784 i 11785.

Es podrà registrar a l’AIAC un microxip que ja està registrat en un altre arxiu del REIAC. Per fer-ho ha de contactar amb el seu veterinari.

Tràmits i gestions

Un canvi de propietari d’un animal identificat amb microxip i registrat a l’AIAC, es farà amb un DOCUMENT DE CANVI DE PROPIETARI, que es trobarà a la clínica veterinària. Aquest document estarà signat pel propietari anterior de la mascota, per l’actual propietari i pel veterinari que tramita el canvi. El document té quatre exemplars que són (1) per l’AIAC, (2) pel propietari actual, (3) pel propietari anterior i (4) pel veterinari. Si qualsevol dels dos propietaris és una persona jurídica, caldrà un representant, identificat amb nom, DNI i firma

Si no es pot obtenir la signatura del propietari que cedeix l’animal, titular anterior, el document de canvi de propietari, haurà d’anar obligatòriament acompanyat del document de cessió/adopció. Per obtenir-lo el propietari actual hauria de portar-lo a l’Ajuntament o al Centre d’ Acollida, on li faran aquest document on constaran les dades del centre que el dóna en adopció, la data i les dades de la persona adoptant.

Si el propietari és mort, el/s seu/s hereu/s haurà/n de signar el document de canvi de propietari, acreditant-se com a tal/s mitjançant còpia del document d’acceptació d’herència per la seva part. Haurà/n d’aportar també els següents documents: certificat de defunció del propietari, certificat d’últimes voluntats i còpia del testament o de l’acta de declaració d’hereus abintestat. D’aquesta documentació el veterinari es guardarà una còpia, per evitar eventuals futures complicacions o responsabilitats a càrrec del veterinari. En el document de canvi de propietari es consignaran els números de DNI i nom i cognoms del propietari difunt i els del/s hereu/s que autoritza/en el canvi i signa/en el document.

Aquests canvis o modificacions es faran amb DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES. Aquest document es podrà trobar a qualsevol clínica veterinària, i és gratuït. Es tracta d’un document que pot ser tramitat directament pel propietari o a través del veterinari. S’enviarà per correu postal.

Si qui comunica el canvi de domicili, modificacions o baixa, és el propietari directament cal adjuntar fotocòpia del DNI.  Si pel contrari aquests canvis de domicili, modificacions o baixes són comunicades pel veterinari, no caldrà còpia del DNI del propietari, però el veterinari s’haurà d’identificar degudament en l’apartat inferior del document. Excepcionalment, quan no sigui possible obtenir la signatura del propietari, es podran fer els canvis, modificacions i baixes sota a responsabilitat del veterinari signant.

Es pot demanar un duplicat de la targeta mitjançant un DOCUMENT DE PETICIÓ DE DUPLICAT DE TARGETA, que el propietari podrà demanar en qualsevol clínica veterinària. El propietari, un cop realitzat el pagament de l’import establert del duplicat, enviarà per correu postal o email a aiac@veterinaris.cat el document signat, adjuntant comprovant de l’ ingrés bancari.

Amb el duplicat de la targeta s’envia també la xapa QR.

Es podrà registrar a l’AIAC un microxip que ja està registrat en un altre arxiu del REIAC. Per fer-ho ha de contactar amb el seu veterinari.

Es podran registrar a l’AIAC aquells microxips que no havent estat distribuïts pel Consell, i per tant pels Col·legis Veterinaris, compleixin la normativa ISO 11784 i 11785, doncs així ho exigeix l’article 3.3 del decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre General d’Animals de Companyia. Aquests xips són de tecnologia FDX-B i el seu format és de 15 dígits numèrics. Confirmat que el microxip no està registrat ni a l’AIAC, ni al REIAC, i que compleix la normativa ISO, es podrà donar d’alta a l’AIAC amb un DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ.

No, no es poden registrar a l’AIAC aquells microxips que no compleixin la normativa ISO 11784 I 11785, doncs així ho exigeix l’article 3.3 del decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre General d’Animals de Companyia. Normalment són animals que poden procedir d’altres països, i que tenen implantat el microxip. Aquests xips es poden llegir amb els lectors antics , però gran part dels moderns no poden, i per aquest motiu no es pot garantir la lectura del microxip en cas de pèrdua de l’animal. En aquest cas el veterinari ha d’informar als nous propietaris de la normativa sobre l’obligatorietat que gossos, gats i fures estiguin identificades mitjançant un microxip ISO i sobre la seva inscripció en el cens de l’ajuntament. Per tant, l’únic que es pot fer és implantar un nou microxip ISO i donar-lo d’alta a l’AIAC. En cap cas es plantejaria l’opció d’extirpar el microxip origen. Necessàriament ha de ser tecnologia FDX-B.

Els únics passaports per animals de companyia que es poden registrar a l’AIAC són els PASSAPORTS CATALANS.

El registre del passaport a l’AIAC és voluntari per part del propietari de l’animal.

Aquests són els que distribueix el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, i tenen sempre la numeració:

ES 09 ………………

Es registren a l’AIAC utilitzant el DOCUMENT DE REGISTRE DE PASSAPORT, que s’entrega amb el passaport.

Per poder registrar a l’AIAC el passaport d’un animal, és necessari que porti microxip homologat.  El registre s’haurà de fer amb l’oportú DOCUMENT DE REGISTRE DE PASSAPORT.

Els passaports d’altres comunitats autònomes o d’altres països són vàlidsperò no els gestiona el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, i per tant no és necessari comunicar-ho a l’AIAC. En cas de voler fer-ho, serà amb el DOCUMENT DE COMUNICACIÓ PASSAPORT NO CATALÀ.

Els recordem que no hi ha cap raó per fer un passaport a un animal que no hagi de sortir del país, i que per tant per identificar es farà sempre una cartilla i no un passaport, llevat que el propietari sol·liciti que se li faci el passaport.

Tinença responsable

Un dels objectius del CCVC és promoure una tinença responsable dels animals de companyia, vetllar per la salut i el benestar dels animals i persones que conviuen a la societat i contribuir al bon funcionament de la professió de la veterinària en totes les seves especialitats.

Per a una tinença responsable, cal que:

 • l’animal estigui vacunat i desparasitat
 • Que es faci una revisió amb el veterinari sempre que sigui necessari i com a mínim un cop a l’any
 • Que estigui identificat i censat

La identificació i el cens a Catalunya és obligatòria en gossos, gats i fures, tal i com estableix la Llei de Protecció dels Animals.

Avantatges de la inscripció a l’AIAC

 • És la base de dades més extensa i eficaç de Catalunya: Actualment hi ha gairebé un milió i mig d’animals inscrits a l’AIAC
 • Permet fer cerques a Espanya, Europa i al món
 • Gràcies a l’AIAC, gairebé 69.000 animals han estat trobats fins ara
 • L’AIAC està al teu servei 24 hores i tots els dies de l’any, a través de dos telèfons d’atenció a l’usuari.
 • Quan inscrius el teu animal a l’AIAC reps una placa QR per a què li puguis penjar al seu collar, i que va acompanyada també de la targeta.
 • Estar integrat al REIAC i a PETMAXX
 • Si hi ha conveni signat amb l’ajuntament de residència de la mascota les dades de la inscripció es cedeixen a l’ajuntament per a facilitar la gestió del cens.
 • Des de l’any 2020 les noves altes a l’AIAC es comuniquen al Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya.

Legislació

Gossos potencialment perillosos

La normativa considera gossos potenciament perillosos aquells que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:

 • AKITA INU
 • AMERICAN BULLY
 • BULLMASTIFF
 • DOBERMAN
 • DOG ARGENTI
 • DOG DE BORDEUS
 • FILA BRASILEIRO
 • MASTI NAPOLITA
 • PIT BULL TERRIER
 • PRESA CANARI (o DOG CANARI)
 • ROTTWEILER
 • STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
 • AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
 • TOSA INU O JAPONES

Acords i convenis

Ajuntaments

Actualment, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha signat convenis amb 142 Ajuntaments catalans. Amb aquests acords, els Ajuntaments gaudeixen d’accés directe a la base de dades de l’AIAC. Aquesta circumstància agilita la localització dels propietaris dels animals de companyia identificats en cas que aquests es perdin.

Destaquen els convenis amb les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona, Hospitalet del Llobregat, Sabadell, Sant Adrià del Besòs, Reus, Terrassa, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, Manresa, Sant Cugat del Vallès, entre d’altres.

El Consell també té signats convenis de col·laboració amb ajuntaments i col·legis oficials de veterinaris en matèria de gestió del cens municipal d’animals de companyia.

Els Ajuntaments, Consells Comarcals, i altres Administracions que es detallen a continuació tenen conveni vigent amb el Consell de Col·legis Veterinaris i els Col·legis Oficials, en matèria de gestió del cens, i per tant les dades dels propietaris/posseïdors d’animals de companyia d’aquests municipis, inscrits a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, podran ser cedides per la seva incorporació als Registres censals municipals catalans, pel compliment de la legislació de protecció dels animals.

SANT QUIRZE DEL VALLÉS
CALELLA
MATARÓ
MOLLET DEL VALLÉS
VILASSAR DE DALT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
SANT FRUITOS DE BAGES
SANT JUST DESVERN
CABRERA DE MAR
OLESA DE MONTSERRAT
EL PRAT DE LLOBREGAT
MONTCADA I REIXAC
CALDES D’ESTRAC
GAVA
SANT VICENÇ DE MONTALT
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
MARTORELLES
VALLROMANES
CANET DE MAR
DOSRIUS
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS
SITGES
CASTELLDEFELS
CORNELLA DE LLOBREGAT
BADALONA
LA GARRIGA
OLOT
VILAFANT
SANT JOAN DE LES ABADESSES
MAÇANET DE LA SELVA
L’ESCALA
LLANÇÀ
CALDES DE MALAVELLA
CASTELL-PLATJA D’ARO
LLEIDA
ALPICAT
ALGUAIRE
VIELHA
ALMACELLES
BALAGUER
ALFARRAS
REUS
CALAFELL
ELS PALLARESOS
L’ALDEA
AMPOSTA
MONTBLANC
SANT CARLES DE LA RAPITA
LA CANONJA
CAMBRILS

Protectores

El Consell ha signat convenis amb sis Protectores amb l’objectiu de fomentar la identificació i la tinença responsable d’animals de companyia. Durant l’any 2021, s’han inscrit 2.635 noves identificacions corresponents a xips de conveni protectores.

Qui és el Xipi, la mascota de l’AIAC

Sóc en XIPI i sóc un cadell de Gos d’Atura, la nova mascota del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

M’han creat perquè em faci amic dels nens i nenes de Catalunya, i així ensenyar-vos que heu de fer si teniu una mascota, i sobretot perquè feu cas de les recomanacions del vostre veterinari.

“COMENÇA A PASSEJAR-ME” (Enganxa’m al cotxe, a la teva carpeta…..)

SI VOLS POTS IMPRIMIR LES TITELLES DEL XIPI I LA XIPETA, I FER-LES TU MATEIX, amb els documents que trobaràs adjunts en pdf.

Contes d’en Xipi

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) continua amb la campanya Estimar-lo es cuidar-lo adreçada a tots els nens i nenes que tenen o volen tenir una mascota i que va començar durant la passada edició dels Parcs Infantils de Nadal de Tarragona i Barcelona.

El relat El Xipi torna a casa, a través de text i dibuixos que es poden colorejar, ajuda a tota la família a aprendre a tenir cura de les mascotes.

Els nens i nenes que vagin a la seva clínica veterinària durant la festivitat de Sant Jordi rebran el conte ‘El Xipi torna a casa’, un regal en el que participen totes les clíniques de petits animals de Catalunya recolzant la iniciativa del CCVC.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha posat novament en marxa la campanya de Sant Jordi,  seguint amb la campanya iniciada pel Consell de Veterinaris de Catalunya en el 2008 als Parcs de Nadal de Tarragona i Barcelona,  en el 2009 als Parcs de Nadal de Tarragona, Barcelona i Reus, a les fires de Reus en el 1r Saló de La Mascota  “Bestial 2010” i a la Fira de Lleida a la 1a. Fira de Mascotes “Mascota’m 2010”, amb l’eslògan, “Estimar-lo es cuidar-lo”, adreçada a tots els nens i nenes perquè aprenguin la responsabilitat en la cura de les mascotes, us volem fer partícips que, novament, aprofitant la festivitat de Sant Jordi, volem donar-li continuïtat.

La nova edició del conte de les aventures del gos Xipi i de la seva amiga Xipeta per tal de donar als nens i nenes que vagin a la clínica la festivitat de Sant Jordi.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, continuant les accions formatives iniciades en anys anteriors, ha organitzat una nova campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. Les campanyes es centren en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus.

Aquest any s’ha creat una nova mascota “La Furi” que acompanya els ja coneguts “Xipi” i “Xipeta” amb la intenció d’incidir en la necessitat d’identificar els animals de companyia. Aquesta figura sortirà reflexada en el tradicional conte que realitzem per que els nens s’ho emportin a casa seva.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, continuant les accions formatives iniciades des del l’any 2008, ha organitzat una nova campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. Les campanyes es centren en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus.

Durant les vacances de Nadal és treballarà d’una forma lúdica amb els nens i joves els objectius de la campanya. D’aquesta manera tots els nens i joves amb la seva influència sobre la resta de població sabran transmetre els valors i missatges corresponents a la tinença responsable.

Aquest any pel que fa al tradicional conte que realitzem, aquest any serà la quarta edició de la col.lecció de contes que regalem per que els nens s’ho emportin a casa seva, s’ha volgut fer un encis especial a que s’ha de fer per curar amb un animal de companyia, i fent esmena, en tot moment de l’importància que té la figura del veterinari.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, de nou, i continuant amb les accions formatives d’anys anteriors, ha organitzat una nova campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. La campanya es centra en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus.

En la cinquena edició del conte, és vol començar a introduïr els conceptes de SALUT, tant important per la convivència entre els animals i les persones. Els nens s’ho emporten a casa seva, fent suport a l’idea central: la cura i tinença responsable del animal de companyia, i fent esmena, en tot moment de l’ importància que té la figura del veterinari.

Un any més, El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per 6è any consecutiu, organitza la campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. La campanya es centra en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona i Reus.

Respecte al tradicional conte que es realitza des del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, aquest any serà la sisena edició de la col·lecció, on aquest any és vol recalcar un any més d’adopció, la identificació dels animals de companyia i la importància que té la figura del veterinari.

Un any més, El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per 7è any consecutiu, organitza la campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. La campanya es centra en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus.

Respecte al tradicional conte que es realitza des del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, aquest any serà la sisena edició de la col·lecció, on aquest any és vol recalcar un any més d’adopció, la identificació dels animals de companyia i la importància que té la figura del veterinari.

Un any més, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per 8è any consecutiu, organitza la campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. La campanya es centra en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus.

Respecte al tradicional conte que es realitza des del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, aquest any serà la vuitena edició de la col·lecció i tindrà el nom de “El Xipi va a l’Escola”, on és vol recalcar un any més l’adopció, la identificació dels animals de companyia i la importància que té la figura del veterinari.

Un any més, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per 9è any consecutiu, organitza la campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. La campanya es centra en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus.

Respecte a la col·lecció de contes que es realitza des del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, aquest any serà la novena edició amb el títol “El menjar de les mascotes”, on el tema principal a tractar és l’obesitat dels nostres animals.

Un any més, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per 10è any consecutiu, organitza la campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. La campanya es centra en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus.

Respecte a la col·lecció de contes que es realitza des del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, aquest any serà la desena edició amb el títol “Els bons hàbits i la ciutat”, on el tema principal a tractar són els bons hàbits a seguir.

Un any més, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per 11è any consecutiu, organitza la campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. La campanya es centra en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus.

Respecte a la col·lecció de contes que es realitza des del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, aquest any serà l’onzena edició amb el títol “El Xipi i la bona higiene bucal”, on el tema principal a tractar són els bons hàbits sobre higiene bucal a seguir.

Un any més, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per 12è any consecutiu, organitza la campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”. La campanya es centra en activitats pels nens als Parcs de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus.

Respecte a la col·lecció de contes que es realitza des del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, aquest any serà la dotzena edició amb el títol “El Xipi va a la fira d’animals”, on es vol incidir en la necessitat de tenir les mascotes convenientment vacunades i desparasitades, per evitar contagis..

En el marc de la campanya “Estimar-lo és cuidar-lo”, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya continua treballant en pro de la conscienciació envers els petits animals. Es tracta d’una campanya que es va iniciar fa 13 anys i que al llarg dels anys s’ha anat materialitzant amb diferents accions com tallers, passejades populars… o el conte del Xipi. Aquest any sota el títot “LA XIPETA, I LES COLÒNIES DE GATS”

La campanya gaudeix d’una àmplia acceptació, ja que s’adreça a nens i nenes i també als adults que els acompanyen. El seu objectiu és transmetre el paper del veterinari a la societat, les responsabilitats que els propietaris de mascotes han d’assumir per tenir-ne cura i, també, les pautes per garantir el benestar dels nostres animals.

En el marc de la campanya “Estimar-lo és cuidar-lo”, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya continua treballant en pro de la conscienciació envers els petits animals. Es tracta d’una campanya que es va iniciar fa 14 anys i que al llarg dels anys s’ha anat materialitzant amb diferents accions com tallers, passejades populars… o el conte del Xipi.

La campanya gaudeix d’una àmplia acceptació, ja que s’adreça a nens i nenes i també als adults que els acompanyen. El seu objectiu és transmetre el paper del veterinari a la societat, les responsabilitats que els propietaris de mascotes han d’assumir per tenir-ne cura i, també, les pautes per garantir el benestar dels nostres animals.

Aquest any sota el títol, “EL XIPI PASSEJA PER LA CIUTAT”.

Concurs Xipi i Xipeta

Pots visualitzar i descarregar tots els contes del Xipi i la Xipeta, fent clic sobre ells.

Participa en el concurs i guana un obsequi!

Els contes del Xipi i la Xipeta t’ensenyen a tenir cura del teu animal
Busca en les pàgines dels contes el titella del Xipi i de la Xipeta per pintar. Els 100 primers que ens l’enviin pintat*, rebran un obsequi.
(Promoció valida del 23 d’abril al 30 de maig de 2023.)