Preguntes més freqüents

La identificació a Catalunya és obligatòria en gossos, gats i fures, tal i com estableix la Llei de Protecció dels Animals. No portar el microxip pot comportar sancions pel propietari. El microxip i la identificació de l’animal fomenten la tinença responsable i contribueixen a la reducció dels abandonaments.

Cada microxip va associat a un número d’identificació, que és com el DNI dels animals. Ara bé, el sol fet de posar un microxip no serviria per a trobar l’animal en cas de pèrdua si no s’associa el número del microxip a les dades del seu propietari/posseïdor. Per tant, en el moment de la identificació, el veterinari prendrà les dades de contacte del propietari i les inscriurà a la base de dades de l’AIAC, de manera que es pugui localitzar el propietari en cas de trobar l’animal perdut.

Es tracta d’un acte clínic que només pot efectuar un veterinari.

Abans de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal.

La llei estableix que els gossos, els gats i les fures han de dur d’una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.

L’AIAC envia una placa QR a les noves altes i als microxips que tinguin un canvi de propietari.

DOCUMENT DE PETICIÓ DE DUPLICAT DE TARGETA

Sí, ho pots fer demanant un duplicat de la targeta mitjançant un DOCUMENT DE PETICIÓ DE DUPLICAT DE TARGETA. El propietari pot fer aquesta gestió descarregant el document des de la web o també el pot demanar a qualsevol clínica veterinària. La tramitació té un cost, detallat en el document, i també detallada la forma de pagament. Un cop realitzat el pagament, el propietari enviarà el document signat, adjuntant comprovant de l’ingrés bancari. Pot fer-ho arribar per correu postal o a l’email aiac@veterinaris.cat.

Amb el duplicat de la targeta s’enviarà també la xapa QR.

Pel bon funcionament de la nostra base de dades, és essencial que cada propietari notifiqui qualsevol canvi en les seves dades de contacte, com el telèfon o la direcció. Podeu fer l’actualització mitjançant el DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES, que trobareu en l’apartat de descàrrega de documents. També podeu contactar amb el vostre veterinari.

Aquests canvis o modificacions es faran amb el DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES, que es troba a qualsevol clínica veterinària, i és gratuït. Pot ser tramitat pel propietari o a través del veterinari. S’enviarà per correu postal o email a aiac@veterinaris.cat.

Si qui comunica el canvi de domicili, modificacions o baixa, és el propietari directament cal adjuntar fotocòpia del DNI. Si aquests canvis de domicili, modificacions o baixes són comunicats pel veterinari, no caldrà còpia del DNI del propietari i el veterinari s’haurà d’identificar degudament en l’apartat inferior del document. Excepcionalment, quan no sigui possible obtenir la signatura del propietari, es podran fer els canvis, modificacions i baixes sota a responsabilitat del veterinari signant.

Un canvi de propietari d’un animal identificat amb microxip i registrat a l’AIAC, es farà amb un DOCUMENT DE CANVI DE PROPIETARI, que es trobarà a la clínica veterinària. Aquest document estarà signat pel propietari anterior de la mascota, per l’actual propietari i pel veterinari que tramita el canvi. El document té quatre exemplars que són (1) per l’AIAC, (2) pel propietari actual, (3) pel propietari anterior i (4) pel veterinari. Si qualsevol dels dos propietaris és una persona jurídica, caldrà un representant, identificat amb nom, DNI i firma

Si no es pot obtenir la signatura del propietari que cedeix l’animal, titular anterior, el document de canvi de propietari, haurà d’anar obligatòriament acompanyat del document de cessió/adopció. Per obtenir-lo el propietari actual hauria de portar-lo a l’Ajuntament o al Centre d’ Acollida, on li faran aquest document on constaran les dades del centre que el dóna en adopció, la data i les dades de la persona adoptant.

Si el propietari és mort, el/s seu/s hereu/s haurà/n de signar el document de canvi de propietari, acreditant-se com a tal/s mitjançant còpia del document d’acceptació d’herència per la seva part. Haurà/n d’aportar també els següents documents: certificat de defunció del propietari, certificat d’últimes voluntats i còpia del testament o de l’acta de declaració d’hereus abintestat. D’aquesta documentació el veterinari es guardarà una còpia, per evitar eventuals futures complicacions o responsabilitats a càrrec del veterinari. En el document de canvi de propietari es consignaran els números de DNI i nom i cognoms del propietari difunt i els del/s hereu/s que autoritza/en el canvi i signa/en el document.

Només si vull viatjar amb la mascota a un país de la UE.

Informació de passaports gossos, gats i fures. Generalitat de Catalunya
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/moviment-animals/animals-companyia-passaport/

Viatjar amb animals de companyia
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-compania/

Sí, es pot, sempre que aquest microxip compleixi la normativa ISO 11784 i 11785.

Es podrà registrar a l’AIAC un microxip que ja està registrat en un altre arxiu del REIAC. Per fer-ho ha de contactar amb el seu veterinari.