Objectiu del portal de transparència

De conformitat amb les Lleis 19/2013, de 9 de desembre (estatal), i 19/2014, de 29 de desembre (catalana), de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques, el CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA mitjançant aquest Portal de Transparència ofereix a la ciutadania i als membres de la comunitat col·legial la informació pública més rellevant relativa a les seves activitats subjectes a dret administratiu.

Dret d’accés a la informació pública

L’accés a la informació pública és un dret regulat en les lleis 19/2013, de 9 de desembre (estatal), i 19/2014, de 29 de desembre (catalana), de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Sempre que es respectin els límits fixats per la normativa vigent, es pot sol·licitar informació de caràcter general sobre les activitats del CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA o sobre dades que no es trobin publicades a aquest Portal de Transparència enviant un correu electrònic a consell@veterinaris.cat.

Si el que desitja és exercir el seu dret a la informació sobre qüestions previstes en la normativa legal sobre transparència, li suggerim que en primera instància es dirigeixi al CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA a través de consell@veterinaris.cat.

Posteriorment, i si desitja presentar oficialment la seva sol·licitud d’informació, pot fer-ho descarregant i emplenant aquest formulari (versió en catalàversió en espanyol), que podrà ser presentat per correu electrònic dirigit a consell@veterinaris.cat o presencialment o per correu postal al carrer Ferran Puig, 15 de Barcelona.

Juntament amb la seva sol·licitud haurà d’adjuntar, a fi d’acreditar la seva identitat, copia del DNI o document equivalent en el cas de persones físiques, i copia del NIF en el cas de persones jurídiques, incloent també en aquest cas document acreditatiu del poder de representació de la persona física que signa la sol·licitud.

Publicitat activa

FUNCIONS DEL CONSELL

Les funcions del Consell són les que consten en l’article 4 dels Estatuts socials del Consell   (https://www.veterinaris.cat/consell/#estatuts)

Podeu accedir a una versió reduïda mitjançant aquest enllaç:

https://www.veterinaris.cat/consell/#objectius_i_funcions

Informació econòmica

La informació continguda en aquest portal ha estat actualitzada en data 15 de maig de 2023

BENS INMOBLES

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya és el propietari de dos immobles.  El situat en carrer Ferran Puig, 15 de Barcelona, que constitueix actualment la seva seu social. L’altre està ubicat al carrer Escipió, 20 bis de Barcelona (antiga seu social).

Actualment, els dos immobles estan lliures de càrregues.

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CONVENIS

Protecció de dades