Política de protecció de dades


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que s’estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, el CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA (d’ara endavant, CCVC), informa a l’Usuari que la informació que es pugi recaptar en el lloc web www.veterinaris.cat (d’ara endavant, lloc web), s’incorporarà en els sistemes de tractament responsabilitat del CCVC amb NIF Q5856091C i domicili social en C/ Ferran Puig, nº 15, 08023-Barcelona, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que el CCVC té previst realitzar.

El CCVC informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim per al bon funcionament de la pàgina web i per complir els objectius del CCVC i de l’AIAC, el compliment d’obligacions legals i el consentiment de l’interessat en quant a la instal·lació de galetes o, en el seu cas, dels representants legals d’aquests.

Per a més informació sobre els tractaments de dades personals que realitza el CCVC, podeu dirigir-vos a l’apartat de Registre d’activitats de tractament del lloc web.

D’acord amb el que s’estableix per l’article 32 del citat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, el CCVC es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Així mateix, el CCVC informa que en el cas que l’Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els qui hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites en l’apartat dels presents Termes i Condicions d’Ús.

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

El CCVC obté les dades personals perquè els mateixos interessats les faciliten en el moment de la sol·licitud d’inscripció a l’AIAC, i posteriorment, per la comunicació que fan dels canvis que s’hagin produït. També pot obtenir-les i/o actualitzar-les a través d’altres fonts d’informació d’accés o caràcter públics (perfils oberts en xarxes socials) o que es trobi emparades per una habilitació legal (registres públics).

 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

EL CCVC informa que les dades seran conservades mentre estigui en vigor el consentiment prestat per l’Usuari, exceptuant aquells casos en els quals estiguem obligats legalment a la seva conservació.

El CCVC també ha de conservar les dades de l’interessat durant la vigència de la relació contractual, i una vegada finalitzada aquesta, durant el termini de prescripció de les actuacions legals que es puguin derivar de la seva condició de propietari o posseïdor de l’animal de companyia inscrit a l’AIAC.

Durant els períodes esmentats les dades seran objecte de bloqueig per a ser utilitzat exclusivament per a les finalitats esmentades. Finalitzats els períodes anteriorment esmentats, les dades són totalment suprimits mitjançant un procediment d’esborrat segur. En el cas que interrompi la prescripció, aquests terminis seran ampliats en conseqüència.

 

DESTINATARIS DE LES DADES

El CCVC podrà cedir a tercers les dades dels interessats amb les finalitats de localització del propietari en cas de pèrdua de la seva mascota i compliment de la legislació sobre protecció d’animals. També per ser incorporats al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM), de la Generalitat de Catalunya, i als registres censals municipals catalans sempre que s’hagin firmat els convenis corresponents entre el CCVC, la Generalitat de Catalunya i/o els ajuntaments pel compliment de la legislació sobre protecció d’animals. Igualment les podrà cedir a Jutjats i Tribunals i Cossos de Seguretat de l’Estat en cas que sigui requerit perquè els comuniqui.

 

CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT

El CCVC obté el consentiment de l’interessat a través dels documents d’identificació, de modificació de dades, de canvi de propietari, de trasllat d’arxiu o base de dades, de registre de passaport, d’autorització de canvi de propietari, de comunicació de cartilla de vacunació, de comunicació passaport no català, que subscriu el propietari o posseïdor de l’animal de companyia per tal que s’incorporin les seves dades personals en l’arxiu de l’AIAC i que serveixen de base jurídica per poder formalitzar la sol·licitud i prestar els serveis a favor del sol·licitant, així com per cedir les seves dades en els casos previstos.

 

DRETS DE L’INTERESSAT

Exercici dels drets. El CCVC informa a l’interessat que pot, en els terminis establerts en la normativa sobre protecció de dades, revocar en qualsevol moment l’autorització concedida pel tractament i la cessió de les seves dades personals, així com que es pugui exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió (dret a l’oblit), i exercir també els drets de limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions automatitzades, dirigint-se per escrit al CCVC a través del seu domicili (c/Ferran Puig, nº 15, 08023-Barcelona), o per correu electrònic a exercicidrets@veterinaris.cat

A més, per poder exercir qualsevol dels drets esmenats anteriorment, l’interessat haurà de complir amb els següents requisits:

L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:

 • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer.
 • Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Domicili a l’efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

En concret, pot exercir l’interessat el seu dret d’oposició en qualsevol moment sobre tots aquells tractaments la legitimació dels quals es basa en l’interès legítim del CCVC (detallats amb anterioritat en aquest annex).

En cas que l’interessat ho consideri necessari, es pot dirigir a  la Autoritat de control competent (Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), amb domicili a C/ Jorge Juan, nº 6, 28001-Madrid, o a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD), amb domicili en C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1-1, 08008-Barcelona), per presentar la reclamació en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Finalment, d’acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte les següents definicions:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del CCVC, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió (dret a l’oblit): És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del CCVC.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades: És el dret que garanteix a no ser objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats de dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, que comportin efectes jurídics o afecti significativament a l’interessat.

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: Barcelona, 30 de gener del 2023.