Política de protecció de dades


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que s’estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, el CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA (d’ara endavant, CCVC), informa a l’Usuari que la informació que es pugi recaptar en el lloc web www.veterinaris.cat (d’ara endavant, lloc web), s’incorporarà en els sistemes de tractament responsabilitat del CCVC amb NIF Q5856091C i domicili social en C/ Ferran Puig, nº 15, 08023-Barcelona, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que el CCVC té previst realitzar.

El CCVC informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim per al bon funcionament de la pàgina web i per complir els objectius del CCVC i de l’AIAC, el compliment d’obligacions legals i el consentiment de l’interessat en quant a la instal·lació de galetes o, en el seu cas, dels representants legals d’aquests.

Per a més informació sobre els tractaments de dades personals que realitza el CCVC, podeu dirigir-vos a l’apartat de Registre d’activitats de tractament del lloc web.

D’acord amb el que s’estableix per l’article 32 del citat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, el CCVC es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Així mateix, el CCVC informa que en el cas que l’Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els qui hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites en l’apartat dels presents Termes i Condicions d’Ús.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

El CCVC obté les dades personals perquè els mateixos interessats les faciliten en el moment de la sol·licitud d’inscripció a l’AIAC, i posteriorment, per la comunicació que fan dels canvis que s’hagin produït. També pot obtenir-les i/o actualitzar-les a través d’altres fonts d’informació d’accés o caràcter públics (perfils oberts en xarxes socials) o que es trobi emparades per una habilitació legal (registres públics).

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

EL CCVC informa que les dades seran conservades mentre estigui en vigor el consentiment prestat per l’Usuari, exceptuant aquells casos en els quals estiguem obligats legalment a la seva conservació.

El CCVC també ha de conservar les dades de l’interessat durant la vigència de la relació contractual, i una vegada finalitzada aquesta, durant el termini de prescripció de les actuacions legals que es puguin derivar de la seva condició de propietari o posseïdor de l’animal de companyia inscrit a l’AIAC.

Durant els períodes esmentats les dades seran objecte de bloqueig per a ser utilitzat exclusivament per a les finalitats esmentades. Finalitzats els períodes anteriorment esmentats, les dades són totalment suprimits mitjançant un procediment d’esborrat segur. En el cas que interrompi la prescripció, aquests terminis seran ampliats en conseqüència.

DESTINATARIS DE LES DADES

El CCVC podrà cedir a tercers les dades dels interessats amb les finalitats de localització del propietari en cas de pèrdua de la seva mascota i compliment de la legislació sobre protecció d’animals. També per ser incorporats al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM), de la Generalitat de Catalunya, i als registres censals municipals catalans sempre que s’hagin firmat els convenis corresponents entre el CCVC, la Generalitat de Catalunya i/o els ajuntaments pel compliment de la legislació sobre protecció d’animals. Igualment les podrà cedir a Jutjats i Tribunals i Cossos de Seguretat de l’Estat en cas que sigui requerit perquè els comuniqui.

CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT

El CCVC obté el consentiment de l’interessat a través dels documents d’identificació, de modificació de dades, de canvi de propietari, de trasllat d’arxiu o base de dades, de registre de passaport, d’autorització de canvi de propietari, de comunicació de cartilla de vacunació, de comunicació passaport no català, que subscriu el propietari o posseïdor de l’animal de companyia per tal que s’incorporin les seves dades personals en l’arxiu de l’AIAC i que serveixen de base jurídica per poder formalitzar la sol·licitud i prestar els serveis a favor del sol·licitant, així com per cedir les seves dades en els casos previstos.

DRETS DE L’INTERESSAT

Exercici dels drets. El CCVC informa a l’interessat que pot, en els terminis establerts en la normativa sobre protecció de dades, revocar en qualsevol moment l’autorització concedida pel tractament i la cessió de les seves dades personals, així com que es pugui exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió (dret a l’oblit), i exercir també els drets de limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions automatitzades, dirigint-se per escrit al CCVC a través del seu domicili (c/Ferran Puig, nº 15, 08023-Barcelona), o per correu electrònic a exercicidrets@veterinaris.cat

A més, per poder exercir qualsevol dels drets esmenats anteriorment, l’interessat haurà de complir amb els següents requisits:

L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:

 • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer.
 • Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Domicili a l’efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

En concret, pot exercir l’interessat el seu dret d’oposició en qualsevol moment sobre tots aquells tractaments la legitimació dels quals es basa en l’interès legítim del CCVC (detallats amb anterioritat en aquest annex).

En cas que l’interessat ho consideri necessari, es pot dirigir a  la Autoritat de control competent (Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), amb domicili a C/ Jorge Juan, nº 6, 28001-Madrid, o a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD), amb domicili en C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1-1, 08008-Barcelona), per presentar la reclamació en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Finalment, d’acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte les següents definicions:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del CCVC, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió (dret a l’oblit): És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del CCVC.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades: És el dret que garanteix a no ser objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats de dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, que comportin efectes jurídics o afecti significativament a l’interessat.

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: Barcelona, 30 de gener del 2023.

 

 

Política de protección de datos


INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el cual se deroga la Directiva 95/46/CE, el CONSEJO DE COLEGIOS VETERINARIOS DE CATALUÑA (de ahora en adelante, CCVC), informa al Usuario que la información que se suba recaudar en el sitio web www.veterinaris.cat (de ahora en adelante, sitio web), se incorporará en los sistemas de tratamiento responsabilidad del CCVC con NIF Q5856091C y domicilio social en C/ Ferran Puig, n.º 15, 08023-Barcelona, y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que el CCVC tiene previsto realizar.

El CCVC informa que la base legítima que ampara los tratamientos indicados es la existencia de un interés legítimo para el buen funcionamiento de la página web y para cumplir los objetivos del CCVC y del AIAC, el cumplimiento de obligaciones legales y el consentimiento del interesado en cuanto a la instalación de galletas o, en su caso, de los representantes legales de estos.

Para mayor información sobre los tratamientos de datos personales que realiza el CCVC, podéis dirigiros al apartado de Registro de actividades de tratamiento del sitio web.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 32 del citado Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, el CCVC se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de riesgos que acompañan los tratamientos realizados por estas e indicados en el apartado de los términos y condiciones de uso, de forma que garanticen su integridad, confidencialidad y disponibilidad.

Así mismo, el CCVC informa que en el supuesto de que el Usuario introduzca datos en los formularios de los sitios web de terceros, serán estos últimos los responsables de los datos de carácter personal, y quienes tendrán que adoptar las medidas técnicas descritas en el apartado de los presentes Termas y Condiciones de Uso.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

El CCVC obtiene los datos personales porque los mismos interesados las facilitan en el momento de la solicitud de inscripción a la AIAC, y posteriormente, por la comunicación que hacen de los cambios que se hayan producido. También puede obtenerlas y/o actualizarlas a través otras fuentes de información de acceso o carácter públicos (perfiles abiertos en redes sociales) o que se encuentre amparadas por una habilitación legal (registros públicos).

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

El CCVC informa que los datos serán conservados mientras esté en vigor el consentimiento prestado por el Usuario, exceptuando aquellos casos en los cuales estemos obligados legalmente a su conservación.

El CCVC también tiene que conservar los datos del interesado durante la vigencia de la relación contractual, y una vez finalizada esta, durante el plazo de prescripción de las actuaciones legales que se puedan derivar de su condición de propietario o poseedor del animal de compañía inscrito a la AIAC.

Durante los periodos mencionados los datos serán objeto de bloqueo para ser utilizado exclusivamente para las finalidades mencionadas. Finalizados los periodos anteriormente mencionados, los datos son totalmente suprimidos mediante un procedimiento de borrado seguro. En el supuesto de que interrumpa la prescripción, estos plazos serán ampliados en consecuencia.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Lo CCVC podrá ceder a terceros los datos de los interesados con las finalidades de localización del propietario en caso de pérdida de su mascota y cumplimiento de la legislación sobre protección de animales. También para ser incorporados al Registro General de Animales de Compañía (ANICOM), de la Generalitat de Cataluña, y a los registros censales municipales catalanes siempre que se hayan firmado los convenios correspondientes entre el CCVC, la Generalitat de Cataluña y/o los ayuntamientos por el cumplimiento de la legislación sobre protección de animales. Igualmente las podrá ceder a Juzgados y Tribunales y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de que sea requerido porque los comunique.

CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Lo CCVC obtiene el consentimiento del interesado a través de los documentos de identificación, de modificación de datos, de cambio de propietario, de traslado de archivo o base de datos, de registro de pasaporte, de autorización de cambio de propietario, de comunicación de cartilla de vacunación, de comunicación pasaporte no catalán, suscribiente el propietario o poseedor del animal de compañía para que se incorporen sus datos personales en el archivo del AIAC y que sirven de base jurídica para poder formalizar la solicitud y prestar los servicios a favor del solicitante, así como para ceder sus datos en los casos previstos.

DERECHOS DEL INTERESADO

Ejercicio de los derechos. El CCVC informa al interesado que puede, en los plazos establecidos en la normativa sobre protección de datos, revocar en cualquier momento la autorización concedida por el tratamiento y la cesión de sus datos personales, así como que se pueda ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión (derecho en el olvido), y ejercer también los derechos de limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiéndose por escrito al CCVC a través de su domicilio (c/Ferran Puig, n.º 15, 08023-Barcelona), o por correo electrónico a exercicidrets@veterinaris.cat

Además, para poder ejercer cualquier de los derechos enmendados anteriormente, el interesado tendrá que cumplir con los siguientes requisitos:

El escrito remitido por el titular de los datos que solicite el ejercicio tendrá que cumplir los siguientes requisitos legales:

 • Nombre, apellidos del interesado y copia del DNI/NIE o cualquier documento identificativo. En los excepcionales casos en que se admita la representación, será también necesaria la identificación por el mismo medio de la persona que le representa, así como el documento acreditativo de la representación. La fotocopia del DNI podrá ser sustituida siempre que se acredite la identidad por cualquier otro medio válido en derecho.
 • Petición en que se concreta la solicitud. (Ejercicio en el cual se solicita la información a la cual se quiere acceder). Si no hace referencia a un fichero concreto se le facilitará toda la información que se tenga con sus datos de carácter personal. Si solicita información de un fichero en concreto, solo la información de este fichero.
 • Si solicita información relativa a un tercero nunca se podrá facilitar. Si lo solicita por teléfono se le indicará que lo haga por escrito y se lo informará de cómo lo puede hacer y la dirección a la cual tiene que enviarlo. Nunca se le dará información por teléfono.
 • Domicilio a efectos de notificaciones.
 • Fecha y firma del solicitante.
 • Documentos acreditativos de la petición que formula.
 • El interesado tiene que utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud.

En concreto, puede ejercer el interesado su derecho de oposición en cualquier momento sobre todos aquellos tratamientos la legitimación de los cuales se basa en el interés legítimo del CCVC (detallados con anterioridad en este anexo).

En caso de que el interesado lo considere necesario, se puede dirigir a la Autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con domicilio a C/ Jorge Juan, n.º 6, 28001-Madrid, o a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD), con domicilio en C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1-1, 08008-Barcelona), para presentar la reclamación en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos.

Finalmente, de acuerdo con el Capítulo III del RGPD, debe tener en cuenta las siguientes definiciones:

 • Derecho de Acceso: Es el derecho del usuario a obtener información sobre sus datos concretos de carácter personal y del tratamiento que se haya realizado o realice, así como de la información disponible sobre el origen de estos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de estos.
 • Derecho de Rectificación: Es el derecho del afectado al hecho que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos. Solo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se encuentre bajo el control del CCVC, por ejemplo, eliminar comentarios publicados en la propia página, imágenes o contenidos web donde consten datos de carácter personal del usuario.
 • Derecho a la Limitación de tratamiento: Es el derecho al hecho que se limiten los fines del tratamiento previstos de manera original por el responsable del tratamiento.
 • Derecho de Supresión (derecho al olvido): Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del usuario, a excepción del que se prevé en el propio RGPD o en otras normativas aplicables que determinen la obligatoriedad de la conservación de estos, en tiempo y forma.
 • Derecho de Oposición: Es el derecho del usuario al hecho que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte del CCVC.
 • Derecho de portabilidad: El derecho a recibir los datos personales que el usuario haya facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.
 • Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas: Es el derecho que garantiza a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados de datos personales, incluida la elaboración de perfiles, que comporten efectos jurídicos o afecte significativamente en el interesado.

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Barcelona, 30 de enero del 2023.