INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

EPÍGRAF INFORMACIÓ BÀSICA INFORMACIÓ ADDICIONAL
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
Domicili: C/ Ferran Puig, nº 15, 08023-Barcelona. Dades del contacte del delegat de protecció de dades:

C/ Ferran Puig, nº 15, 08023-Barcelona.
protecciodades@veterinaris.cat
 

FINALITATS DEL TRACTAMENT

1. Gestió i desenvolupament de la sol·licitud Atendre la sol·licitud dels propietaris dels animals de companyia d’incorporar-se a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) perpoder ser localitzats en cas de pèrdua de les seves mascotes i pel compliment de la legislaciósobre protecció d’animals.

 

Legitimació:

Execució de la sol·licitud d’incorporació a l’AIAC.

Documents d’identificació, de modificació de dades, de canvi de propietari, de trasllat d’arxiu o base de dades, d’inscripció de passaport, d’autorització de canvi de propietari, de comunicació cartilla vacunació i comunicació passaport no català, que recullen el consentiment del propietari a la  incorporació de les seves dades personals a la base de dades de l’AIAC, i que serveixen de base jurídica per poder formalitzar la sol·licitud i prestar els serveis en favor del sol·licitant.Es tracta de dades de compliment obligatori, sense els quals no és possible accedir a la sol·licitud d’alta a l’AIAC.
 

Dades obligatòries:

 

Sense aquests no és possible prestar els serveis a l’interessat.

 

2. Tractament de dades una vegada finalitzada la
relació contractual.

 

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya pot contactar amb l’interessat per motiu que existeixi alguna qüestió pendent derivada de la seva condició de propietari o posseïdor de la mascota inscrita al seu nom a l’AIAC.

Legitimació:

Consentiment i compliment d’obligació legal.

Acceptació de l’interessat i compliment de les obligacions legals derivades de la responsabilitat civil o penal per la seva condició de propietari o posseïdor de l’animal inscrit a l’AIAC, i en compliment de la legislació sobre protecció d’animals.
Dades voluntàries i/o obligatoris:
El fet de no atorgar el consentiment no impedeix el manteniment de la relació contractual i el compliment de les obligacions legals esmentades.
 

3. Verificació, actualització o
ampliació de dades.

 

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya pot actualitzar les dades de l’interessat, ja sigui a través del mateix o bé amb dades que siguin manifestament públiques, com les derivades de perfils oberts en xarxes socials o mitjançant accés a fonts que trobi emparades per una habilitació legal (registres públics). Per poder complir el principi d’exactitud de les dades, i sobre la base del seu propi interès legítim, s’ha de procedir a la verificació, actualització o ampliació constant de lesdades de l’interessat.

 

Legitimació:

Consentiment de l’interessat i interès legítim.

Dades voluntàries i/o obligatòries:
Manteniment de la qualitat de les dades.

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya obté les dades personals perquè els mateixos interessats les faciliten en el moment de la sol·licitud d’inscripció a l’AIAC, i posteriorment, per la comunicació que fan dels canvis que s’hagin produït. També pot obtenir-les i/o actualitzar-les a través d’altres fonts d’informació d’accés o caràcter públics (perfils oberts en xarxes socials) o que es trobi emparades per una habilitació legal (registres públics).

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha de conservar les dades de l’interessat durant la vigència de la relació contractual, i una vegada finalitzada aquesta, durant el termini de prescripció de les actuacions legals que es puguin derivar de la seva condició de propietari o posseïdor de l’animal de companyia inscrit a l’AIAC. A títol merament enunciatiu els articles 1962 a 1972 del Codi Civil espanyol recullen terminis de prescripció de les accions que puguin ser més o menys llargs en funció del tipus d’acció a exercir

DESTINATARIS DE LES DADES

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya podrà cedir a tercers les dades dels interessats amb les finalitats de localització del propietari en cas de pèrdua de la seva mascota i compliment de la legislació sobre protecció d’animals.També per ser incorporats al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM), de la Generalitat de Catalunya, i als registres censals municipals catalans sempre que s’hagin firmat els convenis corresponents entre el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i/o els ajuntaments pel compliment de la legislació sobre protecció d’animals.Igualment les podrà cedir a Jutjats i Tribunals i Cossos de Seguretat de l’Estat en cas que sigui requerit perquè els comuniqui.

CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya obté el consentiment de l’interessat a través dels documents d’identificació, de modificació de dades, de canvi de propietari, de trasllat d’arxiu o base de dades, de registre de passaport, d’autorització de canvi de propietari, de comunicació de cartilla de vacunació , de comunicació passaport no català, que subscriu el propietari o posseïdor de l’animal de companyia per tal que s’incorporin (les seves dades personals) en l’arxiu de l’AIAC i que serveixen de base jurídica per poder formalitzar la sol·licitud i prestar els serveis a favor del sol·licitant, així com per cedir les seves dades en els casos previstos.

DRETS DE L’INTERESSAT

Exercici dels dretsEl Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya informa a l’interessat que pot, en els terminis establerts en la normativa sobre protecció de dades, revocar en qualsevol moment l’autorització concedida pel tractament i la cessió de les seves dades personals, així com que es pugui exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, i exercir també els drets de limitació, supressió i portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades, dirigint-se per escrit al Consell a través del seu domicili (c/Ferran Puig, nº 15, 08023-Barcelona), o per correu electrònic a
exercicidrets@veterinaris.cat
En concret pot exercir l’interessat el seu dret d’oposició en qualsevol moment sobre tots aquells tractaments la legitimació dels quals es basa en l’interès legítim del Consell (detallats amb anterioritat en aquest annex).Per finalitzar, en cas que l’interessat ho consideri necessari, es pot dirigir a l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), amb domicili a C/ Jorge Juan, nº 6, 28001-Madrid, o a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb domicili en c/Rosselló, 214, Esc.A, 1-1, 08008 Barcelona, amb la finalitat de salvaguardar els seus drets.