Avís Legal


Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA informa que és titular del lloc web www.veterinaris.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA, amb NIF Q5856091C i domicili social en CARRER FERRAN PUIG 15 08023, BARCELONA. CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA és una corporació de dret públic d’interès professional inscrita en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número V-1. L’adreça de correu electrònic de contacte és: consell@veterinaris.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA confereix la condició d’Usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA, totes les condicions d’ús aquí establertes, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment. El lloc web de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis a emplenar exigits pel CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als Usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’Usuari.

MODIFICACIONS
CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant referent als continguts del lloc web com en les condicions d’ús d’aquest.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en Dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’Usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA i l’usuari.

CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tanqueulos datos enviados hasta que la conexión sea cerrada.

 

 

Aviso Legal


Condiciones de uso

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA informa que es titular del sitio web www.veterinaris.cat. De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA informa de los siguientes datos:

El titular de este sitio web es CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA, con NIF Q5856091C y domicilio social en CARRER FERRAN PUIG 15 08023, BARCELONA. CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA es una corporación de derecho público de interés profesional inscrita en el Registro de Colegios Profesionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, con el número V-1. La dirección de correo electrónico de contacto es: consell@veterinaris.cat.

USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

La navegación, acceso y uso por el sitio web de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA confiere la condición de Usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por el sitio web de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA, todas las condiciones de uso aquí establecidas, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento. El sitio web de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El Usuario asume su responsabilidad en el uso correcto del sitio web. Esta responsabilidad se extenderá a:

  • La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios a cumplimentar exigidos por CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por el web.
  • El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del sitio web.

POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el Usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otros sitios de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces.

CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los Usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio web. En consecuencia, CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el Usuario.

MODIFICACIONES

CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web, tanto en lo referente a los contenidos del sitio web como en las condiciones de uso del mismo.

Dichas modificaciones podrán realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en Derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA.

El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA.

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes condiciones.

La relación entre el Usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al respecto. CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA tiene su domicilio en BARCELONA, España.

CERTIFICADO SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICADO SSL proporciona autenticación, privacidad y seguridad de la información entre CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA y el usuario.

CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA dispone de un certificado de seguridad que se utiliza por CERTIFICADO SSL para realizar conexiones seguras.

En este proceso se establecen varios parámetros para realizar la conexión de forma segura y se establece usando llaves preestablecidas, codificando y descodificando todos los datos enviados hasta que la conexión sea cerrada.