One Health

És un concepte que es va anomenar formalment per l’OMS, la FAO i l’OIE l’any 2010 amb l’objectiu d’abordar els problemes de salut humana, salut animal i mediambiental des d’una perspectiva integradora, col·laborativa i transdisciplinària. És una forma de treball cada vegada més acceptada, ja que reconeix les interconnexions entre persones, animals i medi ambient.

La globalització, l’emergència climàtica i els canvis en el comportament humà donen moltes oportunitats als patògens per colonitzar nous territoris, nous hostes i evolucionar cap a noves formes. La resistència als antibiòtics o la pandèmia de SARS-CoV-2, confirmen la validesa i rellevància del concepte One Health.

El CCVC considera necessari treballar des d’aquesta perspectiva i per això es va constituir la Comissió One Health, el novembre del 2020. Està formada per experts interdisciplinaris per afavorir i fomentar sinèrgies entre diferents àrees d’expertesa i enriquir els coneixements i les formes d’abordar els reptes actuals. Es tracta de millorar de forma contínua i simultània la salut pública, l’animal i la mediambiental.

Zoonosis: la seva salut és la nostra salut

Les malalties zoonòtiques són les que passen entre animals i persones i un exemple ben clar és la ràbia o la toxoplasmosi.

La toxoplasmosi fa anys era d’una elevada prevalença i avui no suposa un problema. No és que hagi desaparegut o que no existeixi. És que s’han emprès les accions adequades per controlar-les, com una política sanitària de control veterinari i una vacunació correcta.

La ràbia és la malaltia infecciosa més letal que es coneix: una vegada s’han manifestat els primers símptomes clínics l’evolució és sempre una encefalitis mortal. És una malaltia que es transmet a les persones a través de la mossegada o la saliva generalment d’un gos.

Recomanem la vacunació contra la ràbia a tots els gossos

Cada any es moren 60.000 persones a tot el món, una xifra baixa tenint en compte que és molt greu per l’humà. Saps com es conté? Els gossos fan de barrera immunitària. I aquesta barrera és possible per la vacuna antiràbica.

La vacuna de la ràbia és obligatòria a totes les comunitats espanyoles excepte a tres. Catalunya és una d’elles. El CCVC recomana l’obligatorietat de la vacunació contra la ràbia a gossos a Catalunya, perquè és la manera de protegir la salut dels animals i també la de les persones.

La ràbia encara existeix

Durant el 2019, el Servicio Veterinario Oficial de control en frontera va detectar en els punts d’entrada autoritzats de Tarifa i Algeciras un total de 112 animals que no complien els requisits de la Unió Europea, ja que la ràbia és endèmica a molts punts del nord d’Àfrica. Si aquest control no hi fos, i aquests animals arriben a Catalunya, una zona on la vacuna contra la ràbia no és obligatòria, i hi ha un gos que en mossega a un altre, ens trobaríem davant un problema de Salut Pública greu.

Erradiquem la ràbia al món el 2030

L’organització Mundial de la Salut (OMS), ha elaborat l’estratègia comuna “Units contra la Ràbia” amb l’objectiu d’erradicar la ràbia l’any 2030. El Consell i els quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya se sumen a aquest propòsit i demanen a la Generalitat de Catalunya l’obligatorietat de vacunar els gossos contra la ràbia.

Gestió Integral Felina Veterinària: GIF-VET

El programa GIF-VET és una guia d’acompanyament a les administracions que pretén estabilitzar i controlar les colònies de gats, vetllar pel seu benestar i alhora per la salut pública.

En els darrers anys, ha augmentat la presència de gats a les poblacions. Viuen en colònies i poden causar una acumulació de residus, olors i desperfectes en l’espai que ocupen.

La Llei de Protecció dels animals estableix que correspon als Ajuntaments de recollir i controlar els animals de companyia abandonats o extraviats. I, no obstant això, a les administracions els és difícil quantificar les colònies de gats del seu municipi, saber-ne el nombre d’animals que les conformen i el seu estat sanitari. La gestió sostenible d’aquestes colònies és complexa pels diversos agents que hi participen.

Per això el CCVC posa a l’abast de l’administració aquest programa per estandarditzar els protocols de gestió de les colònies felines. Proposa la implementació d’una sistemàtica CERR (captura, esteri-lització, registre i retorn) adaptada a les necessitats del municipi, a la quantitat de colònies i a l’estat sanitari dels animals.

És fonamental la formació de les persones implicades en el programa GIF-VET. El 2020 es va iniciar la formació, en aquest cas, a les alimentadores de l’Ajuntament de Gavà. Es van tractar matèries com les bones pràctiques etològiques, mesures higienicosanitàries i alimentació, entre d’altres.

Nuclis Zoològics

S’estima que més d’un 40% dels nuclis zoològics estan en funcionament sense haver realitzat el procediment d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya i sense tenir el número de registre corresponent del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Les normatives que afecten els nuclis zoològics estableixen obligacions sobre l’autorització i manteniment de registres, gestió o assistència veterinària, entre altres.

Els CCVC vol assegurar el compliment de les normes bàsiques d’ordenació dels nuclis zoològics en matèria de condicions higiènico-sanitàries, de seguretat, de requisits mediambientals i de benestar animal dins de l’enfocament “One Health”, que es un concepte que posa en relleu els vincles existents entre salut animal, humana i ambiental.

Per això, s’ha creat la comissió de nuclis zoològics, per tal d’ajudar i col·laborar amb el veterinari definint les mancances del nucli i informant a qui correspongui per esmenar-ho.

COVID i animals

Quan va iniciar el confinament a Catalunya i a Espanya hi havia un gran desconeixement sobre el SARS-CoV-2 i les seves afectacions, tant en persones com en mascotes. Arribaven informacions que rumorejaven que els animals de companyia podien transmetre el nou coronavirus i la prioritat del CCVC va ser consultar les fonts d’informació expertes i comunicar els seus missatges al col·lectiu i a la ciutadania.

El missatge sempre va ser tranquil·litzador i va estar enfocat a recordar que és una pandèmia eminentment  d’afectació humana, i els animals van tenir un paper insignificant. Per tant, es van transmetre també les precaucions i recomanacions pels animals, per tal de reduir els contagis i facilitar una convivència òptima entre tots. Un dels objectius era evitar abandonaments injustificats que, de moment, sembla que no s’han produït.

El paper de les mascotes és poc significatiu, amb Joaquim Segalés.

Cal seguir els protocols de seguretat, amb les imatges rebudes dels veterinaris col·legiats.

Col·laborem en l’estudi d’investigació amb IRTA-CReSA

El nou coronavirus, el SARS-CoV-2, és encara un gran desconegut i calen dades i evidència científica sobre com afecta, entre d’altres, els animals de companyia. Per això, el CCVC va voler col·laborar amb el Centre de Recerca en Salut Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), que es va iniciar el passat 2020 i que encara segueix en fase de desenvolupament.

Els investigadors d’IRTA-CReSA han iniciat un estudi per observar les afectacions del nou coronavirus en gossos, gats i fures. Un dels objectius del CCVC i dels quatre Col·legis de Veterinaris de Catalunya és participar i promoure en la recerca científica. A mitjans de 2020, es va demanar la col·laboració dels centres veterinaris i se’ls va animar a recollir i enviar mostres de gossos, gats i fures i participar així en la investigació científica.

Els resultats de l’estudi ajudaran a determinar el paper de les mascotes davant el COVID-19.