Tràmits i gestions

Un canvi de propietari d’un animal identificat amb microxip i registrat a l’AIAC, es farà amb un DOCUMENT DE CANVI DE PROPIETARI, que es trobarà a la clínica veterinària. Aquest document estarà signat pel propietari anterior de la mascota, per l’actual propietari i pel veterinari que tramita el canvi. El document té quatre exemplars que són (1) per l’AIAC, (2) pel propietari actual, (3) pel propietari anterior i (4) pel veterinari. Si qualsevol dels dos propietaris és una persona jurídica, caldrà un representant, identificat amb nom, DNI i firma

Si no es pot obtenir la signatura del propietari que cedeix l’animal, titular anterior, el document de canvi de propietari, haurà d’anar obligatòriament acompanyat del document de cessió/adopció. Per obtenir-lo el propietari actual hauria de portar-lo a l’Ajuntament o al Centre d’ Acollida, on li faran aquest document on constaran les dades del centre que el dóna en adopció, la data i les dades de la persona adoptant.

Si el propietari és mort, el/s seu/s hereu/s haurà/n de signar el document de canvi de propietari, acreditant-se com a tal/s mitjançant còpia del document d’acceptació d’herència per la seva part. Haurà/n d’aportar també els següents documents: certificat de defunció del propietari, certificat d’últimes voluntats i còpia del testament o de l’acta de declaració d’hereus abintestat. D’aquesta documentació el veterinari es guardarà una còpia, per evitar eventuals futures complicacions o responsabilitats a càrrec del veterinari. En el document de canvi de propietari es consignaran els números de DNI i nom i cognoms del propietari difunt i els del/s hereu/s que autoritza/en el canvi i signa/en el document.

Aquests canvis o modificacions es faran amb DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES. Aquest document es podrà trobar a qualsevol clínica veterinària, i és gratuït. Es tracta d’un document que pot ser tramitat directament pel propietari o a través del veterinari. S’enviarà per correu postal.

Si qui comunica el canvi de domicili, modificacions o baixa, és el propietari directament cal adjuntar fotocòpia del DNI.  Si pel contrari aquests canvis de domicili, modificacions o baixes són comunicades pel veterinari, no caldrà còpia del DNI del propietari, però el veterinari s’haurà d’identificar degudament en l’apartat inferior del document. Excepcionalment, quan no sigui possible obtenir la signatura del propietari, es podran fer els canvis, modificacions i baixes sota a responsabilitat del veterinari signant.

Es pot demanar un duplicat de la targeta mitjançant un DOCUMENT DE PETICIÓ DE DUPLICAT DE TARGETA, que el propietari podrà demanar en qualsevol clínica veterinària. El propietari, un cop realitzat el pagament de l’import establert del duplicat, enviarà per correu postal o email a aiac@veterinaris.cat el document signat, adjuntant comprovant de l’ ingrés bancari.

Amb el duplicat de la targeta s’envia també la xapa QR.

Es podrà registrar a l’AIAC un microxip que ja està registrat en un altre arxiu del REIAC. Per fer-ho ha de contactar amb el seu veterinari.

Es podran registrar a l’AIAC aquells microxips que no havent estat distribuïts pel Consell, i per tant pels Col·legis Veterinaris, compleixin la normativa ISO 11784 i 11785, doncs així ho exigeix l’article 3.3 del decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre General d’Animals de Companyia. Aquests xips són de tecnologia FDX-B i el seu format és de 15 dígits numèrics. Confirmat que el microxip no està registrat ni a l’AIAC, ni al REIAC, i que compleix la normativa ISO, es podrà donar d’alta a l’AIAC amb un DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ.

No, no es poden registrar a l’AIAC aquells microxips que no compleixin la normativa ISO 11784 I 11785, doncs així ho exigeix l’article 3.3 del decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre General d’Animals de Companyia. Normalment són animals que poden procedir d’altres països, i que tenen implantat el microxip. Aquests xips es poden llegir amb els lectors antics , però gran part dels moderns no poden, i per aquest motiu no es pot garantir la lectura del microxip en cas de pèrdua de l’animal. En aquest cas el veterinari ha d’informar als nous propietaris de la normativa sobre l’obligatorietat que gossos, gats i fures estiguin identificades mitjançant un microxip ISO i sobre la seva inscripció en el cens de l’ajuntament. Per tant, l’únic que es pot fer és implantar un nou microxip ISO i donar-lo d’alta a l’AIAC. En cap cas es plantejaria l’opció d’extirpar el microxip origen. Necessàriament ha de ser tecnologia FDX-B.

Els únics passaports per animals de companyia que es poden registrar a l’AIAC són els PASSAPORTS CATALANS.

El registre del passaport a l’AIAC és voluntari per part del propietari de l’animal.

Aquests són els que distribueix el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, i tenen sempre la numeració:

ES 09 ………………

Es registren a l’AIAC utilitzant el DOCUMENT DE REGISTRE DE PASSAPORT, que s’entrega amb el passaport.

Per poder registrar a l’AIAC el passaport d’un animal, és necessari que porti microxip homologat.  El registre s’haurà de fer amb l’oportú DOCUMENT DE REGISTRE DE PASSAPORT.

Els passaports d’altres comunitats autònomes o d’altres països són vàlidsperò no els gestiona el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, i per tant no és necessari comunicar-ho a l’AIAC. En cas de voler fer-ho, serà amb el DOCUMENT DE COMUNICACIÓ PASSAPORT NO CATALÀ.

Els recordem que no hi ha cap raó per fer un passaport a un animal que no hagi de sortir del país, i que per tant per identificar es farà sempre una cartilla i no un passaport, llevat que el propietari sol·liciti que se li faci el passaport.