Loading...

Compartir:

Comunicació de tinença de farmaciola veterinària

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha fet arribar la següent informació: "El personal veterinari, pel seu exercici professional, està autoritzat a adquirir medicaments veterinaris en les condicions que estableix l’article 93 del Reial decret 109/1995, de 27 de gener, sobre medicaments veterinaris, en concret, a les oficines de farmàcia o a les comercials detallistes de medicaments veterinaris autoritzades."

En aquest sentit, la normativa estableix la necessitat de comunicar a l’autoritat competent l’existència i la ubicació d’aquests medicaments. És per això que els/les veterinaris/àries o entitats jurídiques veterinàries, incloses les societats professionals que disposin d’unitats de farmaciola veterinària, fixa o ambulant, han de presentar una comunicació de tinença de farmaciola veterinària, inclosa la tinença de gasos medicinals, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 

El model de comunicació es pot descarregar des de la Oficina Virtual de Tràmits (OVT) a l’enllaç següent:
 
Tinença de farmaciola veterinària:

La comunicació, un cop omplerta, es pot presentar a:
  • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 – Barcelona 
  • Qualsevol Oficina Comarcal o Servei Territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
  • Qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
 
Qualsevol baixa de tinença de la farmaciola veterinària, ja sigui d’un veterinari o d’una entitat jurídica, així com qualsevol canvi en el tipus d’activitat o d’ubicació de la/les farmaciola/-es s’haurà de comunicar també, en un termini màxim d’un mes des d’haver-se produït.
 
Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb la següent adreça: medvet.daam@gencat.cat