Loading...

Compartir:

Continua el procés selectiu de les oposicions al cos de titulats superiors de salut pública

Continua el procés selectiu de les oposicions al cos de titulats superiors de salut pública Subgrup A1) obert a veterinaris i veterinàries (Núm. 218).

El TSJ de Catalunya ha resolt l’incident de nul·litat plantejat pel Consell i el Col·legi de Veterinaris de Barcelona contra aquest procés per considerar que les condicions en les quals s’estava duent a terme no permetien assegurar la igualtat en l’accés a les places respecte als aspirants del procés del 2010 (Metges, Farmacèutics, etc.)
 

El Tribunal ha declarat el següent:

1.- Que l’Administració va denegar informació rellevant per permetre  les Corporacions professionals defensar les persones veterinàries, ja que aquests professionals havien estat sempre exclosos de participar en els successius processos selectius de les places, per tant no varen poder preparar-se al llarg de les diferents convocatòries.

2.– Que els veterinaris varen ésser exclosos indegudament, i per tant, es varen lesionar llurs drets fonamentals que ara han d’ésser plenament restituïts.

3.- Que l’Administració ha vulnerat el dret  a la informació en unes dades i circumstàncies molt rellevants per garantir l’equilibri entre els actuals aspirants (veterinaris) i els anteriors (metges, farmacèutics, etc.).

Malgrat aquesta situació, atès que, arran de les actuacions judicials endegades pel Consell i el Col·legi l’Administració ha donat la informació requerida, encara que tard, el procés continua.

4.- Que desestima la pretensió del Col·legi de Farmacèutics sobre que l’ampliació del termini per preparar l’examen arran de la impugnació dels representants de la Veterinària, perjudica els Farmacèutics que no varen obtenir una plaça i que actualment són interins.

El Tribunal manifesta que aquesta Corporació no té en compte el perjudici que han patit les persones veterinàries que no han vist reconegut el seu dret a optar a aquestes places fins que el Tribunal Suprem va resoldre els recursos interposats, és a dir, 5 anys més tard.

5.- Finalment, el Tribunal acorda les següents mesures:

a) Obliga a l’Administració a completar a la seva pàgina Web el temari amb indicació que les proves valoraran els coneixements de la normativa vigent.

L’actualització s’ha de fer abans de l”assenyalament de la prova.

b) Si el temari no necessita ésser actualitzat, l’Administració assenyalarà el dia i hora de la prova suspesa a partir dels 3 mesos següents a la notificació de la present resolució.

c) Recorda el deure de l’Administració per vetllar que es respectin els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat del procés selectiu.


Us recordem l’enllaç a la Web de l’EAPC: 
http://eapc.gencat.cat/ca/seleccio_de_personal/participacio_en_processos_selectius_de_la_generalitat/processos_selectius/conv_218/ 
i
que la puntuació mínima per ocupar una plaça és de 18,1720000 punts.


Descarrega aquí l’auto del Tribunal