Loading...

Compartir:

En vigor el nou reglament de clíniques d’animals de companyia

– El nou reglament d’abast estatal delimita el tipus d’activitats que es poden exercir en consultoris, clíniques i hospitals veterinaris  
– La mesura ofereix a la professió un reglament més clar i unificat

14 de desembre de 2015.- El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya informa de la vigència a nivell estatal del nou ‘Reglamento para el ejercicio profesional en clínica de animales de compañía’, aprovat pel Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE) el passat mes de juliol de 2015, que delimita les activitats pròpies d’un consultori, d’una clínica i d’un hospital i defineix les intervencions quirúrgiques menors i majors.

Amb aquest nou Reglament s’amplien i adapten als nous temps les actuacions pròpies de l’exercici de la clínica d’animals de companyia, tot delimitant molt bé quines són les activitats pròpies d’un consultori, d’una clínica i d’un hospital. També s’indiquen quins són els centres de referència i els locals habilitats temporalment per l’Administració.

Així mateix, el nou Reglament descriu les intervencions quirúrgiques menors i majors tot establint els requisits clínics indispensables per a cadascuna; perfila la figura del Director Facultatiu i estipula com s’han de fer les actuacions veterinàries curatives als centres d’acollida.

Amb l’objectiu d’augmentar la transparència i la informació als usuaris, s’ha creat també el Registre de Professionals i Centres, i s’ha eliminat el sistema d’autorització prèvia a les visites o inspeccions per una simple comunicació i inscripció per tal d’agilitzar els tràmits.

El nou Reglament s’adapta a la legalitat vigent en matèria de Col·legis Professionals tot revisant el règim de control i sanció. En conclusió, ara la professió veterinària compta amb un reglament unificat i més clar

Podeu ampliar aquesta informació al mateix reglament que annexem en aquest correu on trobareu així com els documents per sol·licitar la inscripció al registre de professionals i de centres.