Loading...

Compartir:

Informació per als aspirants a la Convocatòria núm. 218 al Cos de Titulats Superiors de Salut Públic

El Consell i el COVB us informen que està pendent que es resolgui pel TSJ de Catalunya l’incident de nul·litat de la nova convocatòria núm. 218 interposat, i que, tan aviat com hi hagi alguna novetat, us ho comunicarem. 

Ateses les vostres peticions d’aclariments en el procés selectiu 218, us traslladem les respostes que el passat dia 06-11-2015 vam rebre de la Direcció General de Funció Pública, en el marc de les actuacions judicials iniciades per garantir el dret d’igualtat en l’accés a les places del cos de titulats superiors de Salut Pública de la Generalitat núm. 218:
 

1a Quin dia es va publicar la llista definitiva de persones admeses per poder participar en la convocatòria del procés selectiu per proveir 44 places del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, Salut Pública (núm. de registre de la convocatòria 185)? 
Resposta: Aprovació llista definitiva aspirants: 02-11-2010. 
2aQuin dia es va senyalar per la celebració de la primera prova de l’esmentada convocatòria 185, amb indicació també de les dates exactes de celebració de les altres proves de la mateixa convocatòria? 
Resposta: Primera prova: 27-11-2010. 
3aEls tres exercicis de la primera prova de la convocatòria (qüestionari, preguntes de resposta breu i supòsit pràctic) de l’esmentada convocatòria 185 es van celebrar el mateix dia? 
Resposta: Sí. El dia 27-11-2010. 
4aS’ha d’entendre, com considera la Direcció de Serveis del Departament de Salut, que el temari de la convocatòria ha d’estar actualitzat amb la normativa vigent? O bé segueix sent el mateix de la Resolució GAP/2265/2010, de 2 de juliol? És a dir, aquest Tribunal Qualificador considerarà correctes, o no, les respostes que els participants en la convocatòria puguin donar encara que no estiguin actualitzades amb la normativa legal vigent? 
Resposta: Els temaris s’han de desenvolupar pels aspirants atenent en cada moment a la normativa vigent. 
5aEl Tribunal Qualificador va adoptar també al seu dia i pel que fa a la convocatòria núm. 185 un acord idèntic al que va adoptar en sessió de 29-09-2015 per la convocatòria 218, mitjançant el qual “…els aspirants no poden disposar de material ni documentació en suport paper per fer el tercer exercici de la primera prova, supòsit pràctic; es recomana portar calculadora no científica ni programable”? 
Resposta: Sí.

Així mateix, us traslladem la resposta rebuda el passat dia 06-11-2015 de la Directora General de Funció Pública en relació a les places convocades:
 
“(…) les quaranta-quatre places ofertes en el seu moment van ser adjudicades i han estat ocupades des d’aleshores, per tant, no haurien de ser ofertes de nou per a la seva provisió atès que cal garantir també els drets i interessos dels tercers ocupants en virtut dels principis de bona fe i de seguretat jurídica. Això implica que actualment s’hauran d’oferir tantes places com aspirants que resultin aptes i assoleixin MILLOR PUNTUACIÓ GLOBAL QUE L’ÚLTIM QUE EN EL SEU DIA VA OBTENIR PLAÇA.

Finalment, us informem que d’acord amb la informació que consta a la Web de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, http://eapc.gencat.cat/ca/seleccio_de_personal/participacio_en_processos_selectius_de_la_generalitat/processos_selectius/conv_218/  la nova convocatòria es farà pública a través dels mitjans corresponents i en aquesta Web.