Loading...

Compartir:

Nota informativa sobre conveni encàrrec de gestió signat amb DAAM

El passat dia 6 de novembre de 2012 el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) va signar amb el Departament d”Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM) un conveni d’ "Encàrrec de gestió en matèria d’identificació d’animals de companyia" per facilitar el tractament centralitzat de totes les identificacions d’animals de companyia que practiquin els veterinaris a Catalunya i la seva posterior tramesa al Registre general d”animals de companyia.
Des el 4 d”agost de 2006 els veterinaris que practiquen identificacions estan obligats legalment a remetre al Registre general d”animals de companyia, en el termini dels 20 dies següents a la identificació, les dades corresponents a l”animal identificat i els del seu propietari o posseïdor.

Aquesta obligació a càrrec dels veterinaris està actualment recollida a l”article 15.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d”abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

La identificació dels animals de companyia i la seva inscripció al Registre general d’animals de companyia (o en el registre censal de l’ajuntament en què resideixin habitualment) és obligatòria legalment per als seus propietaris o posseïdors. En efecte, la Llei de protecció dels animals estableix (en els seus articles 14.3 i 15 apartats 1 i 4) que la identificació de gossos, gats i fures és obligatòria i qualifica com a infraccions la possessió d’aquests animals sense identificar o sense estar inscrits al Registre general d”animals de company (art. 44.2, lletres a) i f). Aquestes infraccions poden ser sancionades amb multa de fins a 400 euros (art. 46.1).

El fet que durant anys la Generalitat no hagi arbitrat un sistema, ni establert un procediment perquè els veterinaris realitzaran les comunicacions sobre les identificacions d’animals de companyia que practicaven, no vol dir que aquesta obligació no existís. L’obligació existia i segueix existint, i a fi de facilitar el seu compliment per part dels veterinaris és pel que s’ha signat el conveni d”encàrrec de gestió en matèria d”identificació animal entre el Consell i el Departament d’Agricultura de la Generalitat.

Així serà el Consell el que comuniqui al Registre general d”animals de companyia de forma centralitzada les dades de les identificacions realitzades per tots els veterinaris col·legiats, el que suposarà una millora en el seu funcionament i eficàcia. Alhora allibera als veterinaris d’haver d’ocupar-se directament del compliment d’aquesta obligació legal.

Quant al compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, indicar que com que l’obligació a càrrec del veterinari de facilitar les dades de les identificacions que practiqui li ve imposada per la Llei de protecció dels animals, la comunicació de dades no requereix el consentiment del propietari o interessat (art. 11.2.a), de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal).
D”altra banda cal destacar que amb la signatura del conveni el Consell rep de la Generalitat l’encàrrec de gestió del Registre, com ja fa amb el de cavalls, el que sens dubte suposa un reconeixement de l’esforç i treball de la professió veterinària en aquesta matèria de la identificació animal.

El Consell continuarà gestionant com fins ara l’Arxiu d’Identificació d”animals de companyia (AIAC), creat l’any 1987 com un servei perquè els propietaris puguin tenir més fàcil la recuperació de les seves mascotes en cas de pèrdua, robatori o pèrdua, per fomentar la seva tinença responsable i evitar els abandonaments d”animals.